หมวดหมู่: น้ำมัน-แก๊ส

1AAC1Bนันธิกา ทังสุพานิช


สถานการณ์การใช้น้ำมัน 9 เดือนของปี 2564 (มกราคม-กันยายน) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.2

สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 9 เดือนของปี 2564 (มกราคม-กันยายน)

      นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวถึงภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 9 เดือนของปี 2564 (มกราคม-กันยายน) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.2 โดยการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ลดลงร้อยละ 45.8 กลุ่มเบนซินลดลงร้อยละ 8.9 กลุ่มดีเซลลดลงร้อยละ 6.1 น้ำมันก๊าดลดลงร้อยละ 2.3 อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 สำหรับการใช้ NGV ลดลงร้อยละ 19.5

    การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเดือนมกราคม-กันยายน 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 28.39 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง ร้อยละ 8.9) เมื่อพิจารณาปริมาณการใช้กลุ่มแก๊สโซฮอล์ พบว่า ลดลงมาอยู่ที่ 27.72 ล้านลิตร/วัน (ลดลง ร้อยละ 8.7) การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ อี20 และแก๊สโซฮอล์ อี85 ลดลงมาอยู่ที่ 6.81 ล้านลิตร/วัน 14.54 ล้านลิตร/วัน 5.64 ล้านลิตร/วัน และ 0.73 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ สำหรับการใช้น้ำมันเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 0.67 ล้านลิตร/วัน

    ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการใช้กลุ่มเบนซินเฉพาะเดือนกันยายน 2564 พบว่า การใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 27.25 ล้านลิตร/วัน เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (เดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ 24.52 ล้านลิตร/วัน) (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.1) โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของทุกชนิดน้ำมัน เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด บางกิจกรรมจึงสามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรค และให้รวมกลุ่มได้ไม่เกิน 25 คน แต่ยังคงมาตรการห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. (มีผลถึง 30 กันยายน 2564) จึงส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น

     การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเดือนมกราคม-กันยายน 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 61.09 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง ร้อยละ 6.1) สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 การใช้ลดลงมาอยู่ที่ 35.23 ล้านลิตร/วัน (ลดลง ร้อยละ 21.4) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2562 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 22.64 ล้านลิตร/วัน และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้ 1.06 ล้านลิตร/วัน

      สำหรับ การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเฉพาะเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ 54.14 ล้านลิตร/วัน ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2563 (ลดลง ร้อยละ 15.9) เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

      การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน(ลดลง ร้อยละ 45.8)เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประกาศคลายล็อคดาวน์ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 ส่งผลให้การใช้น้ำมัน Jet A1 ในเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ 4.04 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ 3.44 ล้านลิตร/วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.4)

      การใช้ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 16.59 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.5) เนื่องจาก การใช้ในภาคปิโตรเคมีที่สูงขึ้นมาอยู่ที่ 7.49 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.8)และการใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.83 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.3) สำหรับภาคครัวเรือนมีการใช้อยู่ที่ 5.58 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.1) อย่างไรก็ตาม การใช้ในภาคขนส่งลดลงมาอยู่ที่ 1.68 ล้านกก./วัน (ลดลง ร้อยละ 17.8)

     การใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 3.10 ล้านกก./วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง ร้อยละ 19.5) โดยเป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับจำนวนสถานีบริการและรถ NGV ที่ลดลง

     การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม-กันยายน 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 889,936 บาร์เรล/วัน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง ร้อยละ 1.0) โดยการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 854,161 บาร์เรล/วัน (ลดลง ร้อยละ 0.2) อย่างไรก็ตาม มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 55,325 ล้านบาท/เดือน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.7)

     สำหรับ การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน และ LPG) ลดลงมาอยู่ที่ 35,775 บาร์เรล/วัน (ลดลง ร้อยละ 17.2) คิดเป็นมูลค่าการนำเข้า 2,247 ล้านบาท/เดือน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.8)มูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

     การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเดือนมกราคม-กันยายน 2564 เป็นการส่งออกน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าด และ LPG โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 195,666 บาร์เรล/วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.1) คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 13,458 ล้านบาท/เดือน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 58.2)

           ข้อมูล : กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!