หมวดหมู่: คลัง

1AA1A3A1สิทธิกร ดิเรกสุนทร


คลัง : แต่งตั้ง นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ.2534 และมติคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ครั้งที่ 16/2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้ง นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีผลตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

      นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ปัจจุบันอายุ 46 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 2 สาขา ได้แก่ สาขาการดำเนินธุรกิจขั้นสูง จาก UNIVERSITY OF SOUTH  AUSTRALIA และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MS-CIS)) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BBA-Business Computer) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

sme 720x100

     ด้านประสบการณ์การทำงาน รับผิดชอบงานในตำแหน่งสำคัญจากสถาบันการเงินหลายแห่ง ได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM THAILAND) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจภาครัฐ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มลูกค้าภาครัฐ และสถาบันการศึกษา สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นักวิจัยอาวุโส และ ผู้จัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) โดยล่าสุด ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ จาก EXIM THAILAND ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

 

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!