หมวดหมู่: พลังงาน

1aaPP


พพ.เดินหน้าจัดเสวนาเสริมความรู้พืชพลังงานป้อนโรงไฟฟ้าชุมชนเศรษฐกิจฐานราก  เพิ่มรายได้ยั่งยืนให้ประชาชนในพื้นที่

     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จัดกิจกรรมเสวนา และนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าชุมชนฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพลังงานถือเป็นหนึ่งในนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่จะช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า และลดภาระค่าใช้จ่าย มีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน

      โดยมี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสิรฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน นายอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้า พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภูมิภาค สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน นายสันติ เล้งรักษา และนายประสิทธ์ ทองแท่งไทย ตัวแทนโรงไฟฟ้าชุมชน บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์  ร่วมงาน ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด

QIC 720x100

       ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านพลังงาน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า และการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า  รวมไปถึงชุมชนในพื้นที่ได้รับผลตอบแทนในรูปของการพัฒนาและบริการให้กับชุมชน เช่น ด้านการรักษาพยาบาล ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการนำร่อง โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก มีเป้าหมายในการรับซื้อไฟฟ้ารวม 150 เมกะวัตต์

     โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้จากการปลูกไม้โตเร็ว และก๊าซชีวภาพจาก พืชพลังงาน โดยมีการลงทุนโดยภาคเอกชน และจะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 90 และให้วิสาหกิจชุมชน ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยเป็นหุ้นบุริมสิทธิ โดยโรงไฟฟ้าชุมชนฯ จะมีการทำสัญญารับซื้อเชื้อเพลิงในรูปแบบ Contract Farming กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นข้อตกลงในปริมาณ และราคารับซื้อเชื้อเพลิงอย่างยุติธรรม โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นมิติหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชน 

sme 720x100

      ทั้งการส่งเสริมพลังงานทดแทนตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดการทำเกษตรรูปแบบใหม่ที่เกษตรกรเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าระดับชุมชน เป้าหมายสำคัญของโครงการ คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนให้มีรายได้มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

     ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(โครงการนำร่อง)แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 43 โครงการ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 16 โครงการ และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 27 โครงการ โครงการ ปริมาณเสนอขายไฟฟ้ารวม 149.50 เมกะวัตต์ กระจายทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมีค่าไฟฟ้าเสนอขายเฉลี่ย 3.1831 บาทต่อหน่วย

    สำหรับ กิจกรรมเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภูมิภาค สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน นายสันติ เล้งรักษา และนายประสิทธ์ ทองแท่งไทย ตัวแทนโรงไฟฟ้าชุมชน บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เรื่อง’โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก’ เรื่องน่ารู้ ‘พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของชุมชน’ โดย ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ และเทคนิคการปลูกพืชพลังงาน เพื่อผลิตไฟฟ้า โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TU720x100

 

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100

BANPU 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!