หมวดหมู่: เกษตร

1142 DOA


รมช.มนัญญา ลงพื้นที่เกาะสมุยติดตามงานตามนโยบาย

          ในวันที่ 9 มกราคม 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภัชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมะพร้าว สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการในพื้นที่

          โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมะพร้าว ในการขับเคลื่อนและผลักดันการนำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่เกาะสมุย โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

          1. นิทรรศการให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชของกรมวิชาการเกษตร

          2. การปล่อยแตนเบียน โกนิโอซัส อะซีโคเดส และเตตระสติคัส

          3. การมอบปุ๋ยหมักเติมอากาศ เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม แหนแดง ต้นกล้าอัญชัน และฟ้าทะลายโจร (พันธุ์พิษณุโลกและพิจิตร) เมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งทั้งหมดเป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร

          4. การมอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP พืช และพืชอินทรีย์

          ในการนี้ นายภัชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรยังมีผลงานที่น่าสนใจที่ก่อประโยชน์กับเกษตกรที่สามารถนำมาใช้ได้จริงและเห็นผลประกอบไปด้วย

          - การใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรในการป้องกันการระบาดแมลงศัตรูมะพร้าวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ซึ่งพบการเข้าทำลายครั้งแรกเมื่อปี 2547 โดยการใช้เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแบบผสมผสานและเน้นการใช้แตนเบียนร่วมกับแมลงศัตรูธรรมชาติ อื่นๆ

          - การวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (มะพร้าว ทุเรียน) และพืชอัตลักษณ์ (ลางสาดเกาะสมุย) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แบ่งออกเป็น

              • มะพร้าว มีพื้นที่ปลูก 28,245 ไร่ กรมวิชาการเกษตรได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสำคัญเพื่อสนับสนุนให้ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอขอรับรองในปี 2567 

              • ทุเรียน (ทุเรียนกลางทะเล) มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 11,161 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์หมอนทอง ผลผลิตส่งออกและบริโภคภายในประเทศ สภาพพื้นที่ปลูกเป็นเกาะกลางทะเล ทุเรียนได้รับกลิ่นอายทะเลทำให้มีลักษณะที่เฉพาะ ส่งผลให้ทุเรียนเกาะสมุยเนื้อแห้ง รสชาติหวาน มัน กลิ่นไม่ฉุนมาก

          - ผลงานวิจัยการใช้ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองสิรินรัศมี เพื่อป้องกันโรคเน่าโคนเน่าในทุเรียน ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการระบาดได้อย่างน้อยมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

          ทั้งนี้ยังมีลางสาดเกาะสมุย ที่ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลักษณะเด่น เปลือกบาง ยางน้อย เนื้อสีชมพูอ่อนๆ มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 1,204 ไร่ และการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชปลอดภัย (GAP) และมาตรฐานอินทรีย์ แปลงผ่านการรับรอง GAP 

 

A1142

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!