หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5


วันป่าชุมชนแห่งชาติ

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          ทส.รายงานว่า

          1. ทส. โดยกรมป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ได้ดำเนินการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่อาศัยรอบเขตป่า รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้ใกล้บ้านในรูปแบบการจัดตั้งป่าชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ รักษาป่าไม้ไว้ให้คงความสมดุล และชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืน โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการดำเนินงานป่าชุมชน นับว่าเป็นการปลูกป่าในใจคนตามแนวพระราชดำริ สมาชิกในป่าชุมชนทำหน้าที่เป็นป่าไม้หมู่บ้านและเป็นพลังที่ช่วยในการปกป้องผืนป่าและพิทักษ์ป่า ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากป่าชุมชน โดยปัจจุบันมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน .. 2562 จำนวน 11,327 แห่ง ชุมชนมีส่วนร่วม 13,028 หมู่บ้าน เนื้อที่ 6.29 ล้านไร่ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศให้ได้จำนวน 15,000 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 10 ล้านไร่

          2. การส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชนในอดีตเป็นการดำเนินการตามโครงการป่าชุมชนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ชุมชนเป็นเพียงผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในป่าชุมชนเป็นไปในลักษณะการควบคุม มีข้อจำกัดในการบริหารจัดการป่า ทำให้ไม่สะดวกต่อการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมหรือสร้างแรงจูงใจสำหรับชุมชนในการร่วมดูแลรักษาป่าหรือร่วมบริหารจัดการป่าชุมชน ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน .. 2562 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

          3. การประกาศให้มีวันป่าชุมชนแห่งชาติเป็นการกำหนดวันในเชิงสัญลักษณ์สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชุมชน ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติป่าชุมชน .. 2562 ที่มุ่งหมายให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่าชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน ประกอบกับการประกาศพระราชบัญญัติป่าชุมชน .. 2562 นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงและเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแลผืนป่า และใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ร่วมกันอนุรักษ์ได้ สอดคล้องกับหลักวิชาการ และเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ทส. จึงได้พิจารณาวันที่เหมาะสมในการประกาศให้เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ เป็นวันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน .. 2562 ขึ้น

          4. ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการกำหนดให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติด้วยแล้ว

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 11 มกราคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1237

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!