หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 8


ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาและปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้

          1. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ขยายกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดังนี้

                 1.1 ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 - เมษายน 2570 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2575 

                 1.2 ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้จากเดิมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 - ธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 

                 1.3 ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ยจากภายใน 5 ปี นับแต่วันกู้ จากเดิม ไม่เกินเดือนธันวาคม 2569 เป็นไม่เกินเดือนธันวาคม 2574

                 2.1 สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร ไม่เกินวงเงินกู้ที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีเกณฑ์ประกอบในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อวงเงินกู้ พิจารณาแบ่งตามขนาด/ประเภทธุรกิจ/ชั้นคุณภาพ ของสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร และศักยภาพความสามารถในการชำระหนี้คืน

                 2.2 วิสาหกิจชุมชนเป็นไปตามแผนธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่

          สาระสำคัญ

          ทั้งนี้ กษ. เสนอว่า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่จะสิ้นสุดระยะเวลาจ่ายเงินกู้ในเดือนธันวาคม 2564 แต่ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการสินเชื่อและอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจำนวนมาก รวมทั้งมีการรวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (.. 2560 - 2579) กษ. จึงขอขยายกรอบระยะเวลาและปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้การสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นไปอย่างต่อเนื่องกระจายโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพต้องการสินเชื่อมากกว่าที่กำหนดไว้เดิม รวมทั้งสามารถปล่อยสินเชื่อได้ปริมาณเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้แล้ว (มติคณะรัฐมนตรี 22 พฤศจิกายน 2559) โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

 

หัวข้อ

รายละเอียด

1. วัตถุประสงค์

สนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

2.1 ระยะเวลาโครงการ : เดือนพฤศจิกายน 2559 - 30 มิถุนายน 2575

2.2 ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ : เดือนธันวาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2569และภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

2.3 ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ย : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2574

3. แนวทางและเงื่อนไข

3.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้ความเห็นชอบโครงการของสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่เสนอขอรับการสนับสนุนสินเชื่อให้เป็นไปตามคู่มือดำเนินโครงการ

3.2 ... พิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กลุ่มแปลงใหญ่ตามเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อโครงการ

3.3 ... คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.01 ต่อปี ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยเรียกเก็บจากสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่เข้า ร่วมโครงการฯ ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย ให้ ... ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี

3.4 ให้ ... แยกบัญชีออกจากการดำเนินงานปกติเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) เพื่อขอรับการชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากรัฐบาล

4. หลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ

4.1 ... สนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มแปลงใหญ่ (เดิมไม่เกินแปลงละ 10 ล้านบาท) ดังนี้

      4.1.1 สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร ไม่เกินวงเงินกู้ที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีเกณฑ์ประกอบในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อวงเงินกู้ พิจารณาแบ่งตามขนาด/ประเภทธุรกิจ/ชั้นคุณภาพของสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร และศักยภาพความสามารถในการชำระหนี้คืน

      4.1.2 วิสาหกิจชุมชน เป็นไปตามแผนธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่

4.2 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อต้องสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ

4.3 การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและ/หรือเป็นค่าลงทุนในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

5. เงื่อนไขในการชำระสินเชื่อ

5.1 สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับสินเชื่อ ให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี

5.2 ในกรณีที่เป็นการกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน กำหนดชำระคืนเสร็จไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษให้ชำระคืนเสร็จไม่เกิน 18 เดือน เป็นเวลา 5 ปี

5.3 ในกรณีที่เป็นการกู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน ให้กำหนดชำระหนี้คืนเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน หรือรายปี ตามความสามารถในการชำระหนี้ และที่มาของแหล่งรายได้ของสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน คิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้กู้ร้อยละ 3.01 โดยรัฐชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 และผู้กู้รับชำระอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2574 หลังจากนั้นชำระดอกเบี้ยในอัตราปกติของธนาคาร ทั้งนี้ หากสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ไม่สามารถชำระเงินกู้ได้ในเวลาที่กำหนดชำระคืนเงินกู้ หลังครบกำหนดให้ ... สามารถปรับเงื่อนไขการกู้เงิน การเรียกเก็บดอกเบี้ยและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติของธนาคาร

6. ผลกระทบ

ช่วยกระตุ้นการลงทุนในการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่ ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความหลากหลาย ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) เพิ่มขึ้น

7. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

ใช้กรอบวงเงินเดิมตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งสิ้น 23,000 ล้านบาท ดังนี้

      7.1 วงเงินสินเชื่อ จำนวน 20,000 ล้านบาท

      7.2 งบประมาณสำหรับชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ... (ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 5 ปี) จำนวน 3,000 ล้านบาท ให้ ... เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามขั้นตอนต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 11 มกราคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1239

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!