หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV6


ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร .. ….

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร .. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้ และให้ อก. รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          ทั้งนี้ อก. เสนอว่า

          1. มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร .. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ ต่อมา อก. ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร .. 2560 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องจักร หากต้องการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

          2. เนื่องจากได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ อก. จึงได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร .. 2563 กำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรที่ต้องชำระตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร .. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 1 ปี รวม 3 รายการ ได้แก่ ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียน ซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับหรือทำไว้ที่เครื่องจักร และค่าคัดสำเนาเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้อง โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 มกราคม 2564 มีผลใช้บังคับวันที่ 21 มกราคม 2564) 

          3. แต่โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต่างๆ และส่งผลต่อภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบกิจการประสบกับภาวะรายได้ตกต่ำ รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง อก. พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร รวม 3 รายการ ตามกฎกระทรวงข้อ 2. (สิ้นผลใช้บังคับ 21 มกราคม 2565) ให้แก่เจ้าของเครื่องจักร ออกไปอีก 1 ปี โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2566 

          4. อก. ได้พิจารณาการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ .. 2561 แล้ว โดยคาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักรดังกล่าว ประมาณ 2,549,960 บาท แต่อย่างไรก็ตาม การยกเว้นค่าธรรมเนียมในครั้งนี้จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการของเจ้าของเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบภาวะทางเศรษฐกิจกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเป็นการพยุงสถานะของเจ้าของเครื่องจักรให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

          เป็นการขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร รวม 3 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร 2) ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียนซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับหรือทำไว้ที่เครื่องจักร และ 3) ค่าคัดสำเนาเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้อง ให้แก่เจ้าของเครื่องจักร ออกไปอีก 1 ปี โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2566 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 11 มกราคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1240

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!