หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 4


ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) .. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ กค. รับความเห็นของสำนักงาน .. และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          ทั้งนี้ กค. เสนอว่า

          1. ตามที่ได้มีกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ .. 2553 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) .. 2559 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 3) .. 2563 ซึ่งกำหนดขอบเขต ประเภทของหลักทรัพย์ และสัดส่วนในการนำเงินของ กบข. เฉพาะแผนการลงทุนหลัก (ไม่รวมเงินสำรอง และเงินทุนที่สมาชิกเลือกแผนการลงทุนอื่นที่ไม่ใช่แผนการลงทุนหลัก) ไปลงทุนหาผลประโยชน์ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

                  (1) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่นไม่เกินร้อยละ 40 

                  (2) ลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ซึ่งไม่รวมถึงพันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารอย่างอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ที่ออกโดยนิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งไม่เกินร้อยละ 10 หรือไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้กึ่งทุน เมื่อรวมกันทุกนิติบุคคลแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 35 

                  (3) ลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40 

                  (4) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 12 

          2. แต่โดยที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการลงทุนได้เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการกำหนดสัดส่วนในการนำเงินของ กบข. ไปลงทุนหาผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวงในข้อ 1. ทำให้มีการลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในตราสารหนี้ไทย และขาดการกระจายความเสี่ยงที่ดี กค. พิจารณาแล้วจึงเห็นควรแก้ไขกฎกระทรวงตามข้อ 1. เพื่อปรับเพดานสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ จากเดิมไม่เกินร้อยละ 40 เป็นไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินกองทุน กบข. เฉพาะแผนการลงทุนหลัก ซึ่งจะทำให้ กบข. สามารถหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ และจะเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของ กบข. ผ่านการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายในประเทศต่างๆ ที่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน ขณะเดียวกันยังเพิ่มสภาพคล่องของการลงทุน และจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยต่ำอีกด้วย อย่างไรก็ดี การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว นอกจากจะทำให้สมาชิกมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้สมาชิกมีความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่ง กบข. จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

          3. ทั้งนี้ การยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวตามข้อ 2. เพื่อเพิ่มเพดานการลงทุนของ กบข. ในหลักทรัพย์ในต่างประเทศนั้น ยังอยู่ในกรอบการลงทุนตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ .. 2539 ที่บัญญัติให้เงินของ กบข. ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

          ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจากไม่เกินร้อยละ 40 เป็นไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินกองทุน กบข. เฉพาะแผนการลงทุนหลัก

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 11 มกราคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1242

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!