หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy


ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และค่าธรรมเนียม .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และค่าธรรมเนียม .. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

          ทั้งนี้ มท. เสนอว่า โดยที่กฎกระทรวง (.. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ .. 2508 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย รวมทั้งการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัญชาติ .. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหาร การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิของประชาชน มท. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และค่าธรรมเนียม .. .... ขึ้น และได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และค่าธรรมเนียม .. .... มาเพื่อดำเนินการ

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

          1. กำหนดสถานที่ในการยื่นคำขอมีสัญชาติไทยของหญิงต่างด้าวที่มีสามีเป็นผู้มีสัญชาติไทย การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอกลับคืนสัญชาติไทย และการขอสละสัญชาติไทย ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้

                  1.1 ผู้ยื่นคำขอที่มีชื่อตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่กรมการปกครอง

                  1.2 ผู้มีชื่ออยู่ในจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่จังหวัด

                  1.3 กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ ให้ยื่นคำขอที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

          2. กำหนดเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอให้ชัดเจน โดยกรณีหญิงต่างด้าวที่สมรสกับชายสัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะขอมีสัญชาติไทยตามสามี ให้ยื่นคำขอตามแบบ สช.1 พร้อมหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัว ใบสำคัญการสมรส รูปถ่าย และหากคนต่างด้าวจะขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้ยื่นคำขอตามแบบ สช.2 พร้อมหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัว รูปถ่าย หลักฐานการประอบอาชีพ หลักฐานการศึกษา และกรณีจะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่คนต่างด้าวที่เป็นคนไร้ความสามารถ ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ หรือเป็นบุตรบุญธรรมของคนสัญชาติไทย ให้ยื่นคำขอตามแบบ สช.3 พร้อมหลักฐาน เช่น สำเนาคำสั่งของศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หลักฐานของคนไร้ความสามารถ

 

QIC 720x100

เจนเนอราลี่

 

          3. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติในการขอมีสัญชาติไทยหรือการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้ชัดเจน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หรือ 120 วันกรณียื่นที่ต่างประเทศ โดยให้ขยายออกไปได้อีกครั้งละไม่เกิน 30 วัน แต่ต้องไม่เกิน 2 ครั้ง และต้องเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเท่านั้น (เดิม ไม่กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติไว้

          4. กำหนดให้คนต่างด้าวที่ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย จะต้องมีความรู้ภาษาไทย จะต้องพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ โดยต้องผ่านการทดสอบจากคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการดังกล่าวกำหนดหรือมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากระทรวงศึกษาธิการที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนจากสถานศึกษาในประเทศไทยไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา (เดิม กำหนดให้จะต้องมีความรู้ภาษาไทย พูดภาษาไทยและฟังภาษาไทยเข้าใจได้เท่านั้น

          5. กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแบบคำขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย สละสัญชาติไทย และกลับคืนสัญชาติไทย ให้สอดคล้องกับค่าเงินในปัจจุบัน เช่น

                  5.1 คำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ครั้งละ 10,000 บาท (เดิม 5,000 บาท

                  5.2 คำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย สำหรับบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้แปลงสัญชาติเป็นไทยคนหนึ่ง ครั้งละ 5,000 บาท (เดิม 2,500 บาท

                  5.3 หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย ฉบับละ 1,000 บาท (เดิม 500 บาท

                  5.4 คำขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งละ 2,000 บาท (เดิม 1,000 บาท

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 11 มกราคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1243

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ais 720x100NHA720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!