หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 1


มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 11 มกราคม 2565

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุภัค ไชยวรรณ รองผู้อำนวยการ (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพลังงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

          1. นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

          2. นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นางปาณิสรา ดวงสอดศรี เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามนัยมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ .. 2519 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 

ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน 

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งตั้ง นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 190,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว

 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (แทนผู้ที่ขอถอนตัว

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอดังนี้

          1. แต่งตั้งนายอนุสิษฐ คุณากร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติ) ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แทนผู้ที่ขอถอนตัว

          2. ให้การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 รวม 9 คน และนายอนุสิษฐ คุณากร ซึ่งได้รับการเสนอแต่งตั้ง (ตามข้อ 1.) รวม 10 คน มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นต้นไป

 

sme 720x100

ais 720x100

 

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 15 คน (นับรวมประธานกรรมการและกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงแทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งสามปี ดังนี้

          1. นายชยาวุธ จันทร  เป็นประธานกรรมการ

          2. พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ

          3. นายสราวุธ เบญจกุล เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ

          4. ศาสตราจารย์บุญเสริม กิจศิริกุล เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ

          5. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ) (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ

          6. นายเดชบุญ มาประเสริฐ เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ) (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ

          7. พลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ

          8. พลตรี ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ

          9. พลตำรวจโท สัญชัย สุนทรบุระ เป็นกรรมการ

          10. นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ เป็นกรรมการ

          11. นายบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์ เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ

          12. นายชูรัฐ เลาหพงศ์ชนะ เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ

          13. นายชัยยงค์ พัวพงศกร เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ) (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ

          14. นางชลิดา พันธ์กระวี เป็นกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านจิตวิทยาองค์การ

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ... ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอแต่งตั้ง นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านจิตวิทยาองค์การ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 

แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้

          1. เลื่อน นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดี (นักบริหาร) กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          2. เลื่อน นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดี (นักบริหาร) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          3. เลื่อน นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดี (นักบริหาร) กรมกิจการผู้สูงอายุ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 11 มกราคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1246

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100

BANPU 720x100QIC 720x100


NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!