หมวดหมู่: กรมบัญชีกลาง

1AA1A3A1New GFMIS


กรมบัญชีกลางเลื่อนขึ้นระบบ New GFMIS Thai

      นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยกำหนดให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง ในระบบ New GFMIS Thai แทนการใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

sme 720x100

     “จากการทดสอบระบบ New GFMIS Thai ยังมีระบบงานบางส่วนที่กระบวนการทำงานยังไม่เสถียร เนื่องจากระบบดังกล่าวเป็นระบบขนาดใหญ่และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันหลายส่วน กรมบัญชีกลางจึงขอทดสอบระบบ จนกว่าจะมั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานผู้เบิก และขอเลื่อนการเริ่มปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai จากวันที่ 4 มกราคม 2565 ออกไปก่อน เพื่อให้การปฏิบัติงานทางการเงินการคลังของหน่วยงานผู้เบิกภายใต้ระบบ New GFMIS Thai เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

      ซึ่งหากระบบงานมีความสมบูรณ์เพียงพอแล้ว จะแจ้งกำหนดวันในการเริ่มปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ให้หน่วยงานผู้เบิกทราบและถือปฏิบัติต่อไป โดยในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นี้ หน่วยงานยังสามารถดำเนินงานในระบบ GFMIS ได้ตามปกติ โดยกระทรวงการคลังจะทำการปิดระบบ GFMIS ในเวลา 16.30 น. เพื่อทดสอบการ Conversion และเปิดระบบ GFMIS ให้หน่วยงานใช้งานตามปกติในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น.

QIC 720x100

     ทั้งนี้ หากหน่วยงานผู้เบิกมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ New GFMIS Thai Contact Center 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) หมายเลขโทรศัพท์ 02-032-2636 (2) Line ID : @gfmiscc  (3) e-mail gfmiscc@gfmis.go.th และ (4) Chat Bot ของ New GFMIS Thai ผ่านเว็บไซต์ https://newgfmisthai.gfmis.go.th ในวัน เวลาราชการ”โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100

BANPU 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!