หมวดหมู่: เกษตร

1AA1A3A1กรมประมง


กรมประมง...หนุนผู้ประกอบการ และเกษตรกร ผลิตสัตว์น้ำปลอดภัยไร้ COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

      ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) สำหรับ Modern Trade ให้กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับตัวแทนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมการผลิตสัตว์น้ำให้ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานจีเอพี (มกษ. 7436-2563) สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค

      นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการประมงทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิตสัตว์น้ำ ทั้งการจับจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงในระดับฟาร์ม การจัดการหลังการจับสัตว์น้ำ การแปรรูป รวมถึงการจัดจำหน่าย ทำให้พี่น้องเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบการได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง และยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยของสินค้าสัตว์น้ำต่อผู้บริโภคด้วย ซึ่งกรมประมงได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของระบบการผลิตสินค้าสัตว์น้ำทั้งห่วงโซ่อุปทานเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

      จึงได้มีการกำหนดมาตรฐานเฉพาะกิจเพิ่มเติมจากมาตรฐานสุขอนามัยครอบคลุมในทุกกระบวนการของการตรวจสอบ ตั้งแต่การขนส่งจากแหล่งจับ แหล่งเลี้ยง แหล่งกระจายสินค้าจนกระทั่งการเข้าสู่ระบบจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในตลาดต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าสัตว์น้ำว่ามีกระบวนการจัดการที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมาได้มีการออกกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกัน การปนเปื้อนเชื้อไวรัส COVID–19 ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในกลุ่มผู้ประกอบการกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง 4 ประเภท ได้แก่ 1. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. ชาวประมง-เรือประมง 3. ผู้ประกอบการสะพานปลา-ตลาดกลางค้าสัตว์น้ำ และ 4. ผู้ประกอบการร้านค้า Modern Trade

       ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 กรมฯ ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับ Modern Trade ที่ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านค้าที่ผ่านการรับรองแบบกลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 130 สาขาทั่วประเทศ และได้ใช้หลักเกณฑ์ในการสุ่มตรวจประเมินให้การรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน ISO 17065 โดยได้จำนวนตัวแทนในการตรวจประเมิน จำนวน 11 สาขา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่ ดังนี้

  1. - เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขานครอินทร์ สาขาแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี สาขาศรีนครินทร์ สาขาลาดพร้าว กรุงเทพฯ และสาขาจังหวัดนครปฐม
  2. - เขตพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาจังหวัดระยอง สาขาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา และสาขากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
  3. - เขตพื้นที่ภาคตะวันตก จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาจังหวัดกาญจนบุรี และสาขาจังหวัดเพชรบุรี

        รองอธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการรับรองสถานที่จัดจำหน่ายสัตว์น้ำแล้ว กรมประมง ยังได้ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทำการจัดฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ทีม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการผลิตสัตว์น้ำให้ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานจีเอพี (มกษ.7436-2563) สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคและการดูแลคุณภาพสัตว์น้ำหลังการจับ ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นฟาร์มเครือข่ายของบริษัทฯ และผู้ผลิตสินค้าประมง รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 71 ราย

       ทั้งนี้ กรมประมงเชื่อมั่นว่าจะสามารถยกระดับให้ผู้ผลิตสัตว์น้ำก้าวสู่มาตรฐานความปลอดภัย จนเกิดการยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่า สินค้าสัตว์น้ำที่ผลิตออกจำหน่าย เป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!