หมวดหมู่: Crypto

2364 Merkle Trigger2


Merkle Capital เปิดตัวกลยุทธ์ Trigger M-T2 ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เป้าหมายผลตอบแทน 20% ใน 6 เดือน

          Merkle Capital เตรียมเปิดกลยุทธ์ Trigger 2 (“M-T2”) เป้าหมายผลตอบแทน 20% หลัง Trigger 1 (“M-T1”) ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายผลตอบแทน 30% ภายใน 48 วัน เปิดให้ลงทุน 5-14 กุมภาพันธ์ 2567 ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ลงทุนไม่สามารถลด ทุนและ/หรือปรับเปลี่ยนออกไปลงยังกลยุทธ์อื่นได้ (“Lock-up Period”) โดยครบกำหนดในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 

          กลยุทธ์จัดการเงินทุน Trigger 2 (“M-T2”) วางแผนการลงทุนอย่างน้อย 5 สินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ใน 50 อันดับแรกตามมูลค่าของตลาด (Market Cap.) มีเป้าหมายเลิกกลยุทธ์ เมื่อมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 20% จากมูลค่าการลงทุนตั้งต้น จากนั้นจะปรับเปลี่ยนเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนต่อในกลยุทธ์ Stablecoin Hold (“M-STA”) ให้โดยอัตโนมัติ ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่เลิกกลยุทธ์ (T+1) โดยผู้ลงทุนสามารถลดทุน และ/หรือ ปรับเปลี่ยนการลงทุนจาก M-STA ไปยังกลยุทธ์อื่นได้

          กลยุทธ์ Trigger 2 (M-T2) บริหารโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลใน การช่วยวิเคราะห์และคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี เปิดให้ลงทุนระหว่างวันที่ 5 -14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยการลงทุนจะใช้ข้อมูลของมูลค่าตลาด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับอ้างอิงในช่วงเริ่มต้นบริหารกลยุทธ์ และใช้ข้อมูล ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนล่าสุดในการบริหารและปรับพอร์ตกลยุทธ์ของเดือนถัดไป

          โดยในช่วง 6 เดือนแรก ผู้ลงทุนจะไม่สามารถลดทุน และ/หรือ ปรับเปลี่ยนออกไปลงทุนยังกลยุทธ์ อื่นได้ (“Lock-up Period”) เว้นแต่การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายเลิกกลยุทธ์ก่อนระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 14 สิงหาคม 2567

          กลยุทธ์นี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2567 รวมถึงยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูง 

          โดยการลงทุนใน Trigger 2 (M-T2) มีเงื่อนไขและสาระสำคัญดังนี้

          1. ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท 

          2. ผู้ลงทุนไม่สามารถลดทุนและ/หรือปรับเปลี่ยนออกไปลงทุนยังกลยุทธ์อื่นได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน (Lock-up Period) 

          3. สำหรับกรณีที่เป็นไปตามเป้าหมายเลิกกลยุทธ์แล้ว บริษัทปรับเปลี่ยนเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนต่อในกลยุทธ์ M-STA ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการให้บริการเกี่ยวกับกลยุทธ์ M-STA ได้ที่ https://merkle.capital/funds/stablecoin-hold-(m_sta)

          4. หากกลยุทธ์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกลยุทธ์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา Lock-up Period 6 เดือน บริษัทจะให้บริการรับจัดการเงินทุนในกลยุทธ์ M-T2 แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์ลงทุนในกลยุทธ์ต่อไป หรือ ผู้ลงทุนที่ไม่ได้ทำคำสั่งลดทุนและ/หรือ ปรับเปลี่ยนออกไปลงทุนยังกลยุทธ์อื่น ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป โดยบริษัทยังคงดำเนินการบริหารกลยุทธ์ต่อไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา จนกว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายเลิกกลยุทธ์ M-T2 หรือจนกว่าผู้ลงทุนจะทำคำสั่งลดทุนหรือปรับเปลี่ยนออกไปในลงทุนกลยุทธ์อื่น

          5. ค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลาการลงทุน คือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1.5% และค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกลยุทธ์ (% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุน) (M-T2) 2.00%

 

 

คำเตือน

          ● การจัดการเงินทุนในกลยุทธ์ M-T2 มิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนตั้งต้น หรืออาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมด ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการจัดการเงินทุนในกลยุทธ์นี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้

          ● การกำหนดเป้าหมายเลิกกลยุทธ์เป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกลยุทธ์ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนตามระยะเวลาที่กำหนด

          ● ตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลไม่มีวันหยุดทําการ แต่เนื่องจากบริษัทมีวันหยุดทําการของบริษัท ผู้ลงทุนอาจจะไม่สามารถทํารายการแต่ละคําสั่งในกลยุทธ์ได้ในวันหยุด ทั้งนี้ หากเป็นช่วงที่ตลาดมีความอ่อนไหวค่อนข้างมาก บริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

          ● การจัดการเงินทุนในกลยุทธ์ผ่านผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่การลงทุนในกองทุนรวม จึงมีความเสี่ยงจากการจัดการเงินทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน หรืออาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมด

 

          กลยุทธ์ Trigger 2 (M-T2) เปิดให้ลงทุนช่วงวันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถศึกษาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://merkle.capital/ หรือติดต่อ Line : @Merkle.capital Website : http://merkle.capital Facebook : Merkle Capital Youtube : Cryptomind Group Tel : 021148314 

          ที่ทำการ : บริษัทเมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้องเลขที่ 1608 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (เวลา 9.00 - 17.00 น.)

 

**คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนและสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

**ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีต หรือผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลการดำเนินงานในอนาคต

 

 

2364

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

 

 

 

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!