หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

2422 SMEDB


SME D Bank ได้คะแนนปรับเพิ่ม ผลประเมิน Fair Finance ปี 2566 โดดเด่นด้านการขยายบริการทางการเงิน มอบความรู้แก่ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม

          ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ได้รับการประเมินผลธนาคารไทยประจำปี 2566 ตามเกณฑ์ประเมิน “แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ” (Fair Finance Guide International หรือ FFGI) จัดโดยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ซึ่งมีธนาคารไทย 11 แห่ง เข้ารับการประเมินใน 11 หมวด โดย SME D Bank เป็น 1 ใน 4 ธนาคารที่ได้คะแนะประเมินสูงขึ้นจากปี 2565 จากเฉลี่ย 14 คะแนน เพิ่มขึ้นเป็น 16 คะแนน โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนนสูงกว่าทุกธนาคาร (+16.4%) โดยเฉพาะโดดเด่นในด้าน “การขยายบริการทางการเงิน” ที่ SME D Bank ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจาก 54 คะแนน ในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 69 คะแนนในปี 2566 ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่เข้ารับการประเมิน จากนโยบายมอบความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง กลุ่มชายขอบ และกลุ่ม MSME เป็นต้น รวมถึง มีมาตรฐานระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อและการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ

          นอกจากนี้ SME D Bank เป็น 1 ใน 2 ธนาคารที่มีสัดส่วนผู้หญิงในตำแหน่งคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในทุกตำแหน่ง โดย SME D Bank มีสัดส่วนผู้หญิงในตำแหน่งดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30% ในทุกตำแหน่ง ผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของ SME D Bank ที่มุ่งมั่นยกระดับองค์กรด้วยการนำหลัก ESG (การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance)) มาขับเคลื่อนในทุกมิติ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และมีธรรมาภิบาล สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” นำไปสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน สมภาคภูมิแห่งการเป็น “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” 

 

 

2422

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

 

 

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!