หมวดหมู่: กลต.

SET 7


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 13 ก.พ. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 8 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

ทวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO)

 

นาย สุรเดช

ทวีแสงสกุลไทย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/02/2567

20,000,000

0.21

ซื้อ

ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC)

 

นางสาว ภาวิตา

ลี้สกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/02/2567

4,450,000

0.20

ซื้อ

ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC)

 

นาย ภาสิต ลี้สกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/02/2567

2,750,000

0.20

ซื้อ

ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC)

 

นาย โลห์ อิง คี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/02/2567

628,893

0.20

ซื้อ

ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC)

 

นาย สิทธิ์ชัย

เจริญสกุลไชย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/02/2567

8,770

0.20

ซื้อ

ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(RICHY)

 

นางสาว พิชญา ตันโสด

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/02/2567

707,800

0.69

ขาย

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย ชูเกียรติ

รุจนพรพจี

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ)

หุ้นสามัญ

11/02/2567

2,300,000

-

รับโอน

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย ชูเกียรติ

รุจนพรพจี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/02/2567

2,300,000

-

โอน

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

 

 

 

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!