หมวดหมู่: พาณิชย์

ถกสหรัฐฯ


ภูมิธรรม ถกสหรัฐฯ ยันไทยคุมเข้มการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง สินค้าที่ใช้ได้สองทาง

ภูมิธรรม ถกผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ และเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เสนอให้ไทยยกระดับมาตรการคุมเข้มการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) และสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (DUI) เพื่อตอบสนองระเบียบการค้ายุคใหม่ที่คำนึงถึงความสงบสุขของโลก ยาหอมพร้อมเข้ามาลงทุนเพิ่ม ยันมีมาตรการดูแลอยู่แล้ว และพร้อมร่วมมือกับนานาชาติในการคุมเข้มต่อไป 

         นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้หารือกับนาย แฟรงค์ เอ. โรส Principal Deputy Administrator สำนักความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งชาติ กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐฯ และนาย โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย

โดยสหรัฐฯ เสนอให้ไทยพิจารณายกระดับมาตรการทางการค้าเพื่อควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) และสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (DUI) โดยได้เน้นย้ำความสำคัญของการดำเนินมาตรการเพื่อความสงบสุขของประชาคมโลก และยังแจ้งอีกว่าขณะนี้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศได้มีมาตรการดังกล่าวแล้ว อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และสปป. ลาว กำลังจะประกาศใช้มาตรการเพื่อควบคุมสินค้า DUI

         ทั้งนี้ ไทยได้แสดงจุดยืนว่าพร้อมที่จะดำเนินมาตรการ เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าของไทยถูกนำไปใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 อย่างเต็มที่ และเมื่อปี 2563 กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการออก พ.ร.บ.การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563

ซึ่ง พ.ร.บ. ดังกล่าวได้ให้อำนาจกระทรวงพาณิชย์ในการพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อควบคุมสินค้า DUI รวมถึงมาตรการอนุญาต (Licensing) และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ด้วยวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกทั่วโลก กระทรวงพาณิชย์จึงได้ชะลอการใช้มาตรการ Licensing ออกไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำการค้าที่ปลอดภัย ไม่นำไปสู่ความขัดแย้งหรือการก่อการร้าย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก ดังนั้น ไทยจึงพร้อมร่วมมือกับนานาชาติในการดำเนินมาตรการควบคุมสินค้า DUI โดยอยู่บนพื้นฐานของการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน

       นายภูมิธรรมกล่าวว่า ผู้แทนกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ แจ้งว่า สหรัฐฯ ยินดีให้การสนับสนุนกับไทยในทุกมิติ เพื่อให้ไทยสามารถดำเนินมาตรการควบคุมสินค้า DUI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมาตรการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ขยาย WMD แต่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลกอีกด้วย

ซึ่งปัจจุบันสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายฐานการผลิตสินค้ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มายังภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการที่ไทยมีระบบควบคุมสินค้า DUI จะถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)

โดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลไทย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรที่ทันสมัย เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการกำกับดูแลสินค้า เทคโนโลยี และเงินทุน อันจะนำมาซึ่งการลงทุนจากต่างชาติ การสร้างงาน สร้างรายได้ และการถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคการผลิตซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดให้อุตสาหกรรมภายในประเทศได้ต่อไป

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!