หมวดหมู่: ปปง.

 ส่งสำนวน


สำนักงาน ปปง. ส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการกลุ่มขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และนายอานันท์ฯ กับพวก 

นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน นั้น

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ได้มอบหมายให้คณะพนักงานเจ้าหน้าที่กองคดี 3 สำนักงาน ปปง. เป็นผู้แทนในการส่งมอบสำนวนให้นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ใน รายคดี กลุ่มขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และนายอานันท์ฯ กับพวก ณ สำนักงานอัยการคดีพิเศษ ถนนรัชดา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ รายคดี กลุ่มขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามา ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และนายอานันท์ฯ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร กรณีสืบสวนขยายผลจากการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก เคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ (สุกร) โดยไม่ได้รับอนุญาต

และนำของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการศุลกากร เข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้แล้ว จำนวน 24 รายการ  มูลค่าประมาณ 53 ล้านบาท ในการนี้ สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มขบวนการที่เกี่ยวข้องพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม

โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 26 รายการ (ที่ดิน รถยนต์ และเงินในบัญชีเงินฝาก) มูลค่าประมาณ 43 ล้านบาท (คำสั่ง ย.248/2566)

 

Click Donate Support Web  

SME 720x100 66

gpf 720x100 66

CKPower 720x100

MTL 720x100kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

TVI 720x100

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!