หมวดหมู่: เกษตร

ที่ทำกินของราษฎร


คทช.แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของราษฎร โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม และได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ

 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2567

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโนบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) ในฐานะเลขานุการ คทช. พร้อมด้วยผู้บริหาร สคทช. เข้าร่วมการประชุมฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

ซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของราษฎร โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม และได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ เช่น เรื่องการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน และที่สาธารณประโยชน์บนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 กรณีการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐให้เข้าถึงสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และการทบทวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบแปลงรวมในโครงการจัดที่ดินของรัฐ กรณีสหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด และได้กำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

 

โดยมีประเด็นที่สำคัญจากการประชุม ดังนี้

รับทราบผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ประกอบด้วย

1.1 กำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้ว 1,582 พื้นที่ 72 จังหวัด 5,888,729 – 3 – 16.41 ไร่

1.2 ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 549 พื้นที่ 2,598,077 – 0 – 39.97 ไร่

1.3 จัดคนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว 86,188 ราย ใน 386 พื้นที่

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วใน 312 พื้นที่

รับทราบการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนอง เนื้อที่ 502.74 ไร่ ในท้องที่ตำบลเขานิเวศน์ และตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และรับทราบมติ และข้อสั่งการ ครม. ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 และการดำเนินงานของ สคทช. ในพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่แปลงอนุญาตเดิม เนื้อที่ประมาณ 2,236 ไร่

เห็นชอบการมอบหมายคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ดำเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง กรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินเกี่ยวข้อง กับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

เห็นชอบการขอผ่อนผันการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เพื่อช่วยเหลือ ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐเข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ได้เป็นการชั่วคราวตามหลักสิทธิมนุษยชน นำร่องพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรการการบุกรุกที่ดินของรัฐ มาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน และการใช้ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ และมอบหมายให้ สคทช. เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป

เห็นชอบการทบทวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบแปลงรวมในโครงการจัดที่ดินของรัฐ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีใช้มูลค่าของที่ดิน หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามการใช้ประโยชน์และครอบครองรายแปลง มาคำนวณเพื่อให้ได้ซึ่งฐานภาษี

และให้กระทรวงการคลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณีสหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด ให้ทันการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2567 และมอบหมายให้ สคทช. เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป

เห็นชอบให้ สคทช. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนโยบาย กฎหมาย และ ระเบียบด้านการบริหารจัดการที่ดินในประเทศภูมิภาคเอเชีย กับ KAS และศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งมอบหมาย ผอ.สคทช. ลงนามในข้อตกลง ความร่วมมือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนโยบาย กฎหมาย และระเบียบด้านการบริหารจัดการที่ดินในประเทศ ภูมิภาคเอเชีย ระหว่าง KAS กับ สคทช. ต่อไป

 

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

TU 720x100 66

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!