หมวดหมู่: CLMV

R11อย่างเป็นทางการ


สพพ. เข้าร่วมพิธีเปิดใช้เส้นทาง R11 อย่างเป็นทางการ

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดใช้เส้นทางอย่างเป็นทางการ โครงการก่อสร้างเส้นทางหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำเร็จของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตลอดจนผลประโยชน์ที่ประเทศไทยและ สปป.ลาว จะได้รับร่วมกันจากการดำเนินโครงการ

โดยมี ท่านงามปะสง เมืองมะนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (MPWT) และ ท่านมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมตัดแถบผ้าเปิดใช้เส้นทางอย่างเป็นทางการ ณ บ้านโนนสะหวัน เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เส้นทาง R11 เป็นการสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่าง สปป.ลาว-ไทย ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่-เวียงจันทน์ (Chiang Mai-Vientiane Economic Corridor: CVEC) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่กันในระดับประชาชน ตลอดจนช่วยส่งเสริมการค้าขาย การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน อันจะส่งผลโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และนำไปสู่การพัฒนา สปป.ลาว ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

Click Donate Support Web  

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100sme 720x100AXA 720 x100ธกส 720x100

gen 720x100

AXA 720 x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!