หมวดหมู่: CSR

4444 CP meiji


ก.ศึกษาธิการ มอบรางวัลองค์กรทำคุณประโยชน์ แก่ ซีพี–เมจิ หนุนเด็กไทยเข้าถึงนวัตกรรม-สุขภาพที่ดี

          บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด รับมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ ในฐานะองค์กรทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยมี นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืน ซีพี-เมจิ รับมอบ

          นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล กล่าวว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการ ซีพี-เมจิ นวัตกรรม-การศึกษา-อนาคต (Innovative Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพิ่มศักยภาพครูผู้สอน สู่การเป็นโค้ชการศึกษา รวมถึงสร้างนวัตกรรมการการสอนในรูปแบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาทิ จัดสร้างศูนย์เรียนรู้หุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม (Robotics and Coding) รวมถึงโครงการ Fit to The Height เสริมโภชนาการด้วยนมเมจิคุณภาพสูง ควบคู่กับการออกกำลังกาย ให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี สมส่วนตามวัย เชื่อว่าทั้ง 2 โครงการดังกล่าวจะสร้างบุคลากรของชาติให้เป็นคนเก่ง คนดีร่วมพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

          ซีพี-เมจิ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนเจตนารมณ์ในการเพิ่มคุณค่าชีวิต สร้างความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ด้านสังคม บริษัทฯ ร่วมพัฒนาองค์ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่โดยจับมือกับ 12 โรงเรียนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน ซีพี-เมจิ สนับสนุนเยาวชนและครูที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนมากกว่า 120 ผลงาน

          ขณะเดียวกัน ซีพี-เมจิยังเสริมสร้างสมรรถนะด้านร่างกายให้มีความพร้อมในการเรียน ด้วยโครงการ Fit to The Height สนับสนุนนมสดพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยว และโยเกิร์ตพร้อมดื่มแก่เด็กนักเรียนเป็นประจำตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งเก็บข้อมูลกิจกรรมการออกกำลังกายและบันทึกการเจริญเติบโต เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง 

 

 

4444

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!