หมวดหมู่: กลต.

SET73


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 11 เมษายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 11 เม.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 26 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI)

 

นางสาว ลสา โสภณพนิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/04/2567

500

292.00

ซื้อ

เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE)

 

นาง ศิริพรรณ

สันธนะพันธ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ไชยพร)

หุ้นสามัญ

11/04/2567

100,000

40.50

ขาย

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/04/2567

26,000

4.39

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/04/2567

20,400

4.39

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)

หุ้นสามัญ

10/04/2567

1,900

4.39

ซื้อ

เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH)

 

นาย ศักดา

ศรีแสงนาม

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จิราพร ศรีแสงนาม)

หุ้นสามัญ

05/04/2567

100,000

2.48

ซื้อ

ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC)

 

นาย เอก

สุวัฒนพิมพ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/04/2567

100,000

2.31

ซื้อ

ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC)

 

นาย เอก

สุวัฒนพิมพ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/04/2567

10,000

2.28

ซื้อ

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/04/2567

600,000

0.29

ซื้อ

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/04/2567

900,000

0.30

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ. (BOFFICE)

 

นาง ประพีร์ บุรี

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

10/04/2567

115,900

4.96

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/04/2567

800

9.90

ซื้อ

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง นุชนารถ

รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/04/2567

250,000

1.35

ซื้อ

บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJCHI)

 

นาย เชิง จิน ลี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/04/2567

150,000

1.13

ขาย

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/04/2567

4,000

9.30

ซื้อ

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย ปราโมทย์

ภู่นภานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/04/2567

34,000

4.72

ซื้อ

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย อังกูร

ฉันทนาวานิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

03/04/2567

5,000

4.79

ซื้อ

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย อังกูร

ฉันทนาวานิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/04/2567

900

4.75

ซื้อ

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย อังกูร

ฉันทนาวานิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/04/2567

24,100

4.74

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาย ธีระวัฒน์

ศรีนัครินทร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/04/2567

110,000

6.00

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาย ธีระวัฒน์

ศรีนัครินทร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/04/2567

40,000

6.05

ซื้อ

อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(IRCP)

 

นาย แดน

เหตระกูล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/04/2567

472,400

0.66

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/04/2567

3,300

2.64

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/04/2567

23,400

2.68

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย กวีชัย

เลิศอัศวรัตน์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

10/04/2567

30,000

1.49

ซื้อ

แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADVICE)

 

นาย ปรีชา

ทองถนอมกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/04/2567

600,000

4.25

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!