หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

6693 NER


‘NER’ อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

          บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER จัดอบรม “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น” (ANTI-CORRUPTION) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงสร้างความเข้าใจและความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 

          นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมด้วยนายรณชิต จินะดิษฐ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน คณะผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้เข้าร่วมการอบรม“บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น” (ANTI-CORRUPTION) เพื่อแสดงถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการนำความรู้และแนวทางที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น

          สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่สนับสนุน ไม่ทน และไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากสังคม นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีต่อองค์กร

          การอบรมในครั้งนี้ บริษัทได้รับเกียรติจากคุณภิญญ์ ศิรประภาศิริ (Project Manager Thai CAC) วิทยากรจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านทุจริต 

          “ANTI-CORRUPTION” การต่อต้านการทุจริตไม่ใช่แค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นภารกิจของทุกคนในสังคม ร่วมสร้างองค์กรที่โปร่งใส ไร้การทุจริตอย่างยั่งยืน ด้วยการแจ้งเบาะแส ตรวจสอบ และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต นายชูวิทย์ กล่าว

 

 

6693

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!