หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

6696 TGH Chotiphat Ekaphol


ไทยกรุ๊ปฯแต่งตั้ง ‘ดร.เอกพล ณ สงขลา’ เสริมทัพพัฒนาองค์กรสู่ความมั่นคงยั่งยืน

          ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มุ่งพัฒนาองค์กรระยะยาว แต่งตั้ง “ดร.เอกพล ณ สงขลา” ผู้บริหารจาก ไทยเบฟ เสริมทัพปรับโครงสร้าง เพิ่มศักยภาพบุคลากร พร้อมวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนสู่ความเป็นผู้นำสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย

          นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)เปิดเผยว่า ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้ง ดร.เอกพล ณ สงขลา ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Chief People Officer) รับผิดชอบการกำกับดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคลของแต่ละบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ Head of Strategy Office รับผิดชอบการกำกับดูแลงานกลยุทธ์องค์กรและกำกับดูแลการขับเคลื่อนงานปฏิรูปองค์กรของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

          การปรับโครงสร้างในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางการขยายการหมุนเวียนผู้บริหารในเครือทีซีซี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเพื่อการเติบโตและสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กรด้วยพื้นที่แห่งโอกาส ซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้บริหารและพนักงาน ทั้งด้านการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการเติบโต เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพองค์กรในระยะยาว โดย ดร.เอกพล จะเข้ามามีบทบาทในการวางกลยุทธ์องค์กร ให้ตอบโจทย์โลกธุรกิจยุคใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว รวมถึงงานด้านบริหารบุคลากร ซึ่งบริษัทฯเชื่อมั่นว่า ดร.เอกพลจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย 

          ทั้งนี้ ดร.เอกพล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการจัดการระบบ จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งดร.เอกพล ถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านกลยุทธ์ธุรกิจ โดยก่อนหน้านี้ เคยร่วมงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ กับ Boston Consulting Group หรือ BCG หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจระดับโลกเป็นเวลา 9 ปีและเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 8 ปี โดยล่าสุดดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคลเรื่องการขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคลของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 43,000 คนในประเทศไทย และต่างประเทศกว่า 60,000 คน โดย ดร.เอกพล โดดเด่นในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาศักยภาพพนักงาน ซึ่งได้รับเลือกเป็น 1 ใน The HR Icons List 2024 ที่จัดอันดับผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลที่ทรงอิทธิพลของไทยในปี 2024 หรือ Most Influential HR Leaders from Thailand อ้างอิงจาก ETHRWorld South-East Asia 

          นอกจากนี้ ดร.เอกพล ยังคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Marshall Goldsmith Outstanding Coaching Leader Award สะท้อนถึงความมุ่งมั่น และความเป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพของคนโดยการ Mentoring และ Coaching ถือเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและในอาเซียน

 

 

6696

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!